Præstø Skole

Profil

Pædagogiske principper

Princip for klassedannelse
Idégrundlaget. På Præstø Skole arbejder vi ud fra en grundholdning om at alle klasser sammensættes på en måde, der skaber de bedste muligheder for klassernes faglige og sociale udvikling.
 
Begrundelse. Derfor etableres der klasser i henhold til Styrelsesvedtægt og Folkeskoleloven og:
 1. Klassedannelse sker med ligeligt hensyn til elevernes antal, køn, faglige og sociale kompetencer.
 2. Klassedannelse sker efter skolens ledelses samlede pædagogiske vurdering.
 3. Ved dannelse af 7.klasser, er det ligeledes elevernes linjeønske, der er baggrund for klassedannelsen.
 
Princippet er vedtaget marts måned 2013 af skolebestyrelsen og evalueres i årsberetningen.
 
 
 
Princip for SORG OG KRISE
Sorg og krise for et barn opstår, når barnet oplever store omvæltninger i barnets liv.
Det kan dreje sig om dødsfald, skilsmisse, kritisk sygdom, vold og misbrug eller adskillelse fra et familiemedlem.
 
Personalet på skolen er forpligtet til at medvirke til, at barnet kommer igennem krisen så godt som muligt.
De relevante støttepersoner kan inddrages i fornødent omfang.
Alle omkring barnet er opmærksomme på, at det tager tid at komme igennem et kriseforløb.
Personalet arbejder med at undgå, at der skabes tabuer omkring sorg og krise.
Skole og SFO arbejder tæt sammen i de konkrete tilfælde.
 
Det er forældrenes ansvar, at skolens bliver orienteret om alvorlige begivenheder i familien.
Skolen forsøger at skabe en god kontakt til hjemmet for at kunne hjælpe barnet bedst muligt.
 
Skolen har en handleplan for sorg og krise.
 
 
Princippet er vedtaget marts måned 2013 af skolebestyrelsen og evalueres i årsberetningen.
 
 
 
 
Princip for trivsel
Idégrundlaget. På Præstø Skole arbejder vi ud fra en grundholdning om at skolen skal være inkluderende skole for alle elever uanset forudsætninger.
 
Begrundelse. Derfor er det af betydning, at alle – forældre, elever og personale – har medansvar for trivslen på Præstø Skole. Målet er at mindske mobning, i det daglige samvær og på de digitale medier, mest muligt.
På Præstø Skole er trivsel:
 
 1. Et godt miljø med sunde og raske børn
 2. Respekt med godt sprog, god adfærd og omsorg mellem forældre, elever og personale
 3. Ligeværdighed med plads til alle
 4. Fællesskab som alle kan være en del af
 5. At man behandler andre som man selv ønsker at blive behandlet
 6. Ingen mobning*
 
*Definition af mobning: mobning er gentagne bevidste handlinger – fysiske/psykiske såvel som sproglige/ikke sproglige -, rettet mod enkeltpersoner som ikke på et ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er et overgreb og skal behandles derefter.
 
 
Princippet er vedtaget marts 2013 af skolebestyrelsen og evalueres i årsberetningen.
Til princip for trivsel er udarbejdet en handleplan.
 
 

Princip for sundhed

Idégrundlaget. På Præstø Skole arbejder vi ud fra en grundholdning om at skolen skal være sund for kroppen og sindet.

Begrundelse. Når man spiser sundt, højnes koncentrationen, og man bliver dygtigere i skolen. Behovet for pauser mindskes.

På Præstø Skole er sundhed:

 1. Sund mad i boden
 2. Lig med trivsel
 3. At skolen er røgfri
 4. At skolen vægter sund mad og sunde drikkevarer højt.
 5. At skolen vægter bevægelse højt

Princippet er vedtaget oktober 2013 af skolebestyrelsen og evalueres i årsberetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende handling for sundhed

 

 

For større sundhed - kan skolen, lærere og pædagoger:

                      Sikre at bodens tilbud er sunde og billige

 Følge op på og løse konflikter blandt elever

                      Oplyse forældre og elever om det farlige ved rygning og usund mad

                      Etablere gode frikvarterstilbud for eleverne

 

For større sundhed - kan forældre:

                      Sætte grænser for deres børn

                      Følge op på skolens beslutninger

 Bakke op om køb i boden fremfor at børnene køber i supermarkeder

 

For større sundhed - kan elever:

                      Følge skolens beslutninger

Lade være med at ligge under for gruppepres

                      Lad være med at begynde at ryge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne handleplan relaterer sig til Princip for sundhed

 
 
 
 
 
 

Skolens indsatsområder

Præstø Skole følger Vordingborg Kommunes indsatsområder fra Fokus på Folkeskolen. Indsatsområderne er:
 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Holddannelse og fleksibel skole
 • Den digitale skole
 • Faglighed og faglig læsning
 • Kompetenceudvikling
 
I skoleåret 2013-14 har Præstø Skole følgende udviklingsprojekter:
 • Lærer/pædagogsamarbejde i indskolingen
 • Etablering af familieklasse
 • Linjeskolen i udskolingen

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Med forbehold for fleksibel planlægning, så er indskolingens pauser som følger:
1.-2. lektion: 8.00-9.30
3.-4. lektion: 9.50-11.20
Spisepause og frikvarter: 11.20-12.15
5. lektion: 12.15-13.00
 
Med forbehold for fleksibel planlægning, så er mellemtrinnets pauser som følger:
1.-2. lektion: 8.00-9.30
3.-4. lektion: 9.50-11.20
Spisepause og frikvarter: 11.20-12.15
5. lektion: 12.15-13.00
6. lektion: 13.15-14.00
 
Med forbehold for fleksibel planlægning, så er udskolingens pauser som følger:
1.-2. lektion: 8.00-9.30
3.-4. lektion: 9.50-11.20
Spisepause og frikvarter: 11.20-12.15
5. lektion: 12.15-13.00
6.-7. lektion: 13.30-15.00
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Det inkluderende læringsmiljø
 
Alle skoler i Vordingborg Kommune skal tilrettelægge undervisningen i inkluderende miljøer, hvor målet er, at der er plads til alle elever med de forskellige læringsbehov, de hver især har.
I Vordingborg Kommunes Skolevæsen er der følgende principper for inklusion:
 
 • undervisningen planlægges efter den enkelte elevs forudsætninger og tilpasses den form, hvorpå eleven lærer bedst
 • eleverne skal opleve, at de har lærere, der værdsætter dem, hvilket giver et bedre fagligt og socialt udbytte af undervisningen
 • der sættes rammer/regler op for at skabe ro og tryghed
 • eleven skal opleve sig som en værdifuld og naturlig del af klassens fællesskab - dvs. eleven har venner
 • eleven skal møde op i skolen
 
Tilstedeværelse, deltagelse og læring er vigtige for en vellykket inklusion.
Tilstedeværelse
Skolen skal indrettes således, at alle elever har mulighed for at arbejde efter individuelle hensyn.
Deltagelse
Der lægges planer for klassens sociale liv med henblik på styrkelse af fællesskaber. Der arbejdes fx med venskabsordninger, fortællekredse og andre strukturerede sociale tiltag i undervisningen og i frikvartererne.
Læring
Fagligt betyder det, at der arbejdes differentieret. Der udarbejdes udviklingsplaner for den enkelte elev. Undervisningen tilrettelægges såvel på klasseniveau, hold eller individuelt. I perioder af året kan der tilrettelægges faglige kurser.